Certyfikaty energetyczne w super cenach!

608 47 47 43


PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obowiązek sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stanowi część projektu budowlanego. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę.

Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem budynek musi spełniać wymagania energooszczędności dla izolacji termicznej przegród czy dla rozwiązań izolacyjnych. Podstawowym krokiem w projekcie jest określenie wysokości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP [kWh/m2rok].

Przygotowując projektowaną charakterystykę energetyczną budynku należy w niej podać dane teleadresowe budynku. Dla budynków nowych, które nie mają jeszcze nadanego numeru porządkowego, w pozycji lokalizacja określa się nr ewidencyjny działki lub inne dane precyzujące dokładną lokalizację. Kolejną ważną informację stanowi określenie technologii wykonania budynku oraz przeznaczenie budynku. Przeznaczenie budynku wpływa na wielkość wartości granicznej EP. Zgodnie z metodologią liczenia inną wartość graniczną na EP przyjmuje się dla budynków mieszkalnych bez chłodzenia, inną też dla budynków mieszkalnych z chłodzeniem, jeszcze inną dla budynków użyteczności publicznej
 z chłodzeniem.

Elementy projektowanej charakterystyki energetycznej budynku:

- właściwości cieplne przegród zewnętrznych,

- bilans mocy

- chłodzenia,

- parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji,

- przygotowania ciepłej wody,

- oświetlenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem osoba, która sporządza projektowaną charakterystykę energetyczną budynku ma obowiązek sprawdzenia czy oceniany projekt spełnia normy określone w akcie prawnym tj.:

-  przegrody zewnętrze powinny być tak zaprojektowane, aby współczynniki przenikania były mniejsze bądź równe dla współczynników z WT 2008 lub 2014,
- warunek powierzchni okien
lub
- odpowiedniej wartości energii pierwotnej budynku
- warunek uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodach zewnętrznych.

MICHAŁ SNELA

ul. Grodziska 53, Poznań 60-564 Poznań

URSZULA NOWACKA-SNELA

ul. Topolowa 1864-530 Kazimierz