Certyfikaty energetyczne w super cenach!

608 47 47 43


ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Podstawą prawną sporządzania analizy energetycznej budynku jest par 10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w czterech egzemplarzach (wskaźnik EP).

W odniesieniu do budynków, zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462 ze zmianami) przedłożyć analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

  1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
  2. Dostępne nośniki energii,
  3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
  4. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego

       e. Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

       f. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

MICHAŁ SNELA

ul. Grodziska 53, Poznań 60-564 Poznań

URSZULA NOWACKA-SNELA

ul. Topolowa 1864-530 Kazimierz