WYCENY NIERUCHOMOŚCI

WYCENY NIERUCHOMOŚCI SPORZĄDZANE SĄ W FORMIE PISEMNEJ, W POSTACI OPERATÓW SZACUNKOWYCH, SPORZĄDZANYCH W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

 

 

 

Koszt wyceny oraz termin wykonania są ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.

Cel wyceny określany jest przez Klienta. To od celu zależy, jaka metoda i technika wyceny zostaną zastosowane.

NAJCZĘSTSZE POWODY SPORZĄDZANIA WYCENY TO:

 

 • Ustalenie wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego;
 • Ustalenie wysokości opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn);
 • Ustalenie wartości majątku do podziału;
 • Zniesienie współwłasności;
 • Ustalenie ceny kupna lub sprzedaży;
 • Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • Ustalenie wysokości ubezpieczenia;
 • Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej;
 • Ustalenie wysokości opłaty planistycznej;
 • Wprowadzenie majątku aportem do spółki;
 • Ustalenie opłacalności inwestycji w nieruchomość;
 • Ustalenie wartości służebności przesyłu;
 • Ustalenie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe;
 • Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części

 

DOKUMENTY

 

Szanując czas naszych Klientów, oferujemy pomoc przy gromadzeniu części dokumentacji koniecznej do sporządzenia wyceny.

WYCENA MIESZKAŃ

 

Do wyceny nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu konieczne są następujące dokumenty:

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o posiadaniu prawa do nieruchomości
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu (dla spółdzielczych własnościowych praw)
 • układ funkcjonalny lokalu
 • inne dokumenty związane z nieruchomością

 

WYCENA DZIAŁEK

 

Do wyceny nieruchomości gruntowej konieczne są następujące dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o posiadaniu prawa do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile został sporządzony),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile została wydana),
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w przypadku braku planu miejscowego),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana.

WYCENA DOMÓW

 

Do wyceny nieruchomości zabudowanej konieczne są następujące dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny lub inny dokument świadczący o posiadaniu prawa do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile plan został sporządzony),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile została wydana),
 • wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w przypadku braku planu miejscowego),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • inne dokumenty dotyczące nieruchomości.

CENNIK

 

Cena operatu szacunkowego uzależniona jest od rodzaju i lokalizacji wycenianej nieruchomości, a także celu wyceny.

Powyższe elementy, uzupełnione o kompletność dokumentacji nieruchomości przekazanej rzeczoznawcy majątkowemu, warunkują czas niezbędny do sporządzenia operatu szacunkowego.

W celu ustalenia ceny operatu szacunkowego prosimy o pozostawienie pytania poprzez formularz w dziale kontakt, przesłanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny.

 

MICHAŁ SNELA

ul. Grodziska 53, Poznań 60-564 Poznań

URSZULA NOWACKA-SNELA

ul. Topolowa 1864-530 Kazimierz